About Us


Board of Trustees


Shri Amrish R. Patel

Dr. Jayant P. Gandhi

Shri Pravin V. Gandhi

Shri Sunandan R. Divatia

Shri Chandrakant T. Shanghavi

Shri Jayesh P. Choksi

Shri Bharat M. Sanghvi

Shri Harit Chitalia

Shri Utpal H. Bhayani

Dr. Aparna Khanna

Dr. Nancy Pandita

Dr. Ajit G. Datar

Dr. Santosh R. Nandan

© 2016, C.B.PATEL RESEARCH CENTRE. All rights reserved.
Powered by Dcrypt